Soortenbescherming

Aankoop en beheer van natuurgebieden is de belangrijkste behoudstrategie voor bedreigde soorten. Maar deze gebiedsgerichte aanpak beschermt niet alle soorten. Daarbovenop laten veel dieren en planten zich niet opsluiten in natuurgebieden, zeker niet in een sterk verstedelijkt landschap zoals Vlaanderen. We denken hierbij aan vleermuizen zwaluwen, amfibieën als ook aan typische akkervogels zoals veldleeuwerik, geelgors of ringmus. Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om soorten te beschermen. Het Soortenbeschemingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 bevat een aantal beschermingsmaatregelen, zoals een verbod op het verstoren of doden van een aantal dier- en plantensoorten en het geeft het kader voor de opmaak van soortbeschermingsplannen en soortenbeheer. Echter blijft deze soortenbescherming in de startblokken hangen omwille van het ontbreken van een financiering van deze maatregelen, het ontbreken van goedgekeurde Rode Lijsten van een aantal dier- en plantensoorten en de toepassing van dit Vlaams beleid naar lokale instanties.
Daarnaast is het ook belangrijk dat we leren leven met de wilde soorten, we kunnen er van genieten maar we moeten er ook mee kunnen omgaan. Het is vaak nodig om mensen warm te maken voor het mooie en het nuttige van sommige soorten zoals de pracht van vlinders, het naarstige werk van de (wilde) bijen, de vliegkunsten van vleermuizen en zwaluwen, de charme van de vos of de steenmarter.
Natuurpunt Meetjeslandse Cuesta probeert hier ook zijn steentje bij te dragen. Zo zijn we in de weer met volgende acties:

• inventarisatie en beschermingsmaatregelen voor huiszwaluw en gierzwaluw
• inventarisatie en beschermingsmaatregelen voor kerkuil en steenuil
paddenoverzetacties
haagplantactie Maldegemveld 2012
boomplantactie 2014